Algemene voorwaarden

Door uw bezoek aan deze website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Indien u bij het lezen van de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en/of de Cookiebeleid niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van deze website.

Aangeboden diensten

Reiki en aanverwanten zijn geen vervanging van een behandeling door een arts of medisch specialist, maar vormen een zinvolle ondersteuning. Consulteer bij twijfel altijd een arts of medisch specialist. Reiki en aanverwanten kunnen afzonderlijk aangewend worden, of in combinatie met andere vormen van medische, natuurlijke of complementaire therapieën om deze aan te vullen.

Afspraken- en annuleringsvoorwaarden

De vermelde duur van een behandeling is de totale tijd van de sessie, inclusief eventuele voor- en/of nabespreking of andere activiteiten. Afspraken kunnen tot 48u voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt de behandeling aangerekend. Voor cursussen, oefengroepen of evenementen gelden specifieke annuleringsvoorwaarden, die steeds bij de cursus, oefengroep of het evenement worden meegedeeld.

Aansprakelijkheid

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Tenchi Reiki niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Tenchi Reiki beperkt tot het bedrag dat u betaalde voor de deelname aan de dienstverlening.

Tenchi Reiki is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van – maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Tenchi Reiki in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade waarvan geclaimd wordt dat deze opgelopen werd tijdens behandelingen of opleidingen van Tenchi Reiki, valt onder deze clausule.

Gebruik van deze website

Deze website heeft tot doel het verschaffen van informatie over Tenchi Reiki. Tenchi Reiki is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. Tenchi Reiki garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op deze website, noch staat zij hiervoor in. Tenchi Reiki is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is. Tenchi Reiki geeft bovendien geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site en is zij niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site, of op de server die de informatie toegankelijk maakt en de schade die daardoor ontstaat aan apparatuur of software.

Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld, sluit Tenchi Reiki iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Met klem wordt gewezen op het feit dat de geboden informatie niet kan worden beschouwd als vervanging van een consultatie of een behandeling bij een arts of specialist. Tenchi Reiki wil uitdrukkelijk aangeven dat via deze website geen diagnose gesteld kan worden. Dit is en blijft een taak van arts of medisch specialist. Tenchi Reiki kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

U gaat ermee akkoord enkel van de website gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord op de website geen gebruik te maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Algemene voorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining”, of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord de eventuele kwetsbaarheid van de website niet te testen of beproeven.

Intellectuele eigendom

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van – doch niet beperkt tot – de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Tenchi Reiki.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt toegelicht in het Privacybeleid.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Tongeren, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Wijzigingen

Tenchi Reiki behoudt zich steeds het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Algemene voorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 11 oktober 2023.

In jou, is er een stilte en een toevluchtsoord waarin je je op elk moment kunt terugtrekken en jezelf kunt zijn.

Hermann Hesse

Niets kan het licht doen dimmen dat van binnenuit schijnt.

Maya Angelou