Disclaimer

Aangeboden diensten

Energetische behandelingen zijn geen vervanging van een behandeling door een arts of medisch specialist, maar vormen een zinvolle ondersteuning. Consulteer daarom bij twijfel altijd een arts of medisch specialist. Energetische behandelingen kunnen afzonderlijk aangewend worden, of in combinatie met andere vormen van medische, natuurlijke of complementaire therapieën om deze aan te vullen.

Gebruik van deze website

Deze website heeft tot doel het verschaffen van informatie over Tenchi, energetische praktijk. Verder het geven van voorlichting en de promotie van complementaire behandelingen in bredere zin. Tenchi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. Tenchi garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op deze website, noch staat zij hiervoor in. Tenchi is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is. Tenchi geeft bovendien geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site en is zij niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site, of op de server die de informatie toegankelijk maakt en de schade die daardoor ontstaat aan apparatuur of software.

Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld, sluit Tenchi iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Met klem wordt gewezen op het feit dat de geboden informatie niet kan worden beschouwd als vervanging van een consultatie of een behandeling bij een arts of specialist. Tenchi wil uitdrukkelijk aangeven dat via deze website geen diagnose gesteld kan worden. Dit is en blijft een taak van arts of medisch specialist. Tenchi kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het is een bezoeker deze website niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Tenchi.

Bescherming van persoonsgegevens

Tenchi hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Tenchi behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezameld en verwerkt:
– om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
– om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden (bv. voor het maken van afspraken via het online afsprakensysteem);
– voor direct marketing.

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Tongeren, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.